Allmänna villkor däckförvaring

Genom detta avtal åtar sig Mekonomen att för Kundens räkning under Förvaringstiden förvara aktuella däck i max 10 månader. Med Förvaringstid avses 10 månader från däckens och/eller fälgarnas inlämnande eller senaste säsongskifte. Med Inlämnare avses den som lämnat in däcken och/eller fälgarna. Med Kunden avses däckens, fälgarna och bilens ägare i de fall avtal innehållande bestämmelser angående däckförvaring ingåtts mellan å ena sidan däckens, fälgarna och bilens ägare samt å andra sidan Mekonomen.

Med Kunden avses i annat fall den som lämnat in däcken (dvs. Inlämnaren). Förvaringen sker på de villkor som anges i dessa Allmänna Bestämmelser För Däckförvaring. Under Förvaringstiden kontrollerar Mekonomen mönsterdjup samt förvarar Mekonomen däcken på ett fackmannamässigt sätt.

Är Kunden konsument gäller dessutom konsumenttjänstlagens (SFS 1985:716) bestämmelser om vad som avses med fel, påföljder vid fel, Kundens rätt att avbeställa förvaringstjänst och Mekonomens rätt till ersättning för förluster i anledning därav, Mekonomens skadeståndsskyldighet samt jämkning av skadestånd.

Mekonomens ersättningsskyldighet till Kunden på grund av skada omfattar inte i något fall förlust i näringsverksamhet. Är Kunden konsument gäller konsumenttjänstlagens bestämmelser om reklamation. Är Kunden näringsidkare gäller följande beträffande reklamation.

Mekonomen ansvarar för fel, endast om Kunden inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar Mekonomen (reklamerar). Kundens reklamation avseende fel skall innehålla uppgift om felets art och tidpunkten när felet märktes. Har förvaringsuppdraget avslutats får Kunden häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av ett dröjsmål endast under förutsättning att han senast inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat Mekonomen om att han vill åberopa dröjsmålet. Vid dröjsmål med betalning uttas dröjsmålsränta enligt lag. För betalningspåminnelse utgår lagstadgad påminnelseavgift. Mekonomen har panträtt i förvarade däck till säkerhet för alla förvaringsavgifter och andra fordringar mot Kunden som härrör från detta avtal. Om däcken förkommer eller förstörs, har Mekonomen istället panträtt i ersättningsbelopp som betalas ut av försäkringsbolag eller någon annan.

Är Kunden konsument och sen med betalning får Mekonomen hålla kvar däcken till dess att Mekonomen fått betalt, eller vid tvist om betalning, till dess att konsumenten ställt godtagbar säkerhet för Mekonomens fordran. Är Kunden näringsidkare och sen med betalning har Mekonomen rätt att tidigast 30 dagar efter den underrättelsen om hävning sänts till Kunden realisera förvarade däck. Endast så mycket av det förvarade godset skall realiseras att kostnaderna för försäljningen och Mekonomens sammanlagda fordringar täcks. Mekonomen skall om möjligt i förväg underrätta Kunden om hur godset kommer att realiseras.

Är Kunden konsument och har kunden inte avhämtat däcken innan förvaringstidens utgång gäller beträffande Mekonomens rätt att försälja de förvarade däcken bestämmelserna i lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats. (SFS 1985:982). Är Kunden näringsidkare och har däcken inte avhämtats innan Förvaringstidens utgång tillfaller däcken Mekonomen.
Inlämnarens personuppgifter behandlas av Mekonomen i en säker datamiljö, med tillämpning av gällande industriella standards och övriga lämpliga säkerhetsmetoder och procedurer. Inlämnaren har rätt att inspektera de personuppgifter som behandlas av Mekonomen och, om nödvändigt be Mekonomen rätta eller ta bort sådana uppgifter.

Personuppgifterna kommer att användas för kundadministration. Vidare reserverar Mekonomen rätten att avslöja inlämnarens personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att genomdriva eller bevara Mekonomens rättigheter eller i enlighet med instruktioner utfärdade av domstol eller annan behörig myndighet. Inlämnaren godkänner att Mekonomen genomför den behandling av Inlämnarens personuppgifter som angivits ovan och lämnar härmed enligt personuppgiftlagen (1998:204) erforderligt samtycke. Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan utan Mekonomens skriftliga medgivande.
Det åligger Kunden att tillse att Mekonomen har aktuell adress för kallelse till däckskifte. Kunden medger att kallelse enligt detta avtal skickas till av Inlämnaren till Mekonomen senast angiven adress. Har kallelse skickats till sådan adress skall Kunden anses delgiven kallelsen.

Mekonomen har alltid rätt att utgå ifrån att Inlämnaren – om inte annat särskilt anges på incheckningsblanketten i samband med incheckning- är ägare av de förvarade däcken. Om någondera part väsentligt bryter mot något av villkoren i detta avtal har den andra parten rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Vid skada/förlust måste kunden kräva ersättning från sitt Försäkringsbolag. Om ersättning betalas ut från kundens försäkringsbolag, ersätter Mekonomens däckhotell kundens självrisk.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå